Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020 – mitä uudistuksia tieliikenteeseen tulee, ja mitkä ovat nykyiset seuraamukset rikkeistä? Lue tarkka tietopaketti!


Poliisiuutiset tiivisti, mitä uusi, 1.6.2020 käyttöön otettava tieliikennelaki pitää oikein sisällään, ja mitkä ovat nykyiset liikennerikkomusseuraamukset.

Uudistukset:

Tiemerkinnät:

 • Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Siirtymäaikana on sekä valkoisia että keltaisia sulkuviivoja. Sulkuviivat pitää olla muutettu valkoisiksi viimeistään 31.5.2023.
 • Pyörätien jatke merkitään vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, sekä liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Pyörätien jatke on merkittävä kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.
 • Keskiviiva-tiemerkinnänvoi korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla

Liikennemerkit:

 • Varoitusmerkki jalankulkijoista
 • Vähimmäisnopeus ja vähimmäisnopeus päättyy
 • Ajokaistojen yhdistyminen
 • Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty
 • Kuormauspaikka
 • Keskusta
 • Lisäkilpi: Vähäpäästöinen ajoneuvo
 • Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä voidaan osoittaa vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke.
 • Pyöräkaista
 • Yksisuuntaisen tien liikennemerkkiin voidaan lisätä lisäkilpi, joka sallii kaksisuuntaisen polkupyöräliikenteen.
 • Pyöräkatu ja sen päättymismerkki. Kyseessä on katu, jossa on ajorata ja jalkakäytävä. Kun ajaa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla, on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
 • Liityntäpysäköintimerkkeihin tulee lisää vaihtoehtoja.

Muuttuneet liikennemerkit pitää vaihtaa 10 vuoden kuluessa.

Tutustu liikennemerkkeihin täälä

Liikenteenohjauslaitteiden näkymistä tai vaikutusta haittaavat kilvet tms.:

 • Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan. Poliisi tai tienpitäjä voi poistaa tällaisen mainoksen.

Autoilun ja moottoripyöräilyn tietopaketti:

Auton ja moottoripyörän kuljettaminen:

 • Laissa täsmennetään, että ohitettavan ajoneuvon kuljetttaja ei saa mitenkään vaikeuttaa ohitusta.
 • Tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, pitää pysäkiltä lähtevää linja-autoa väistää myös silloin kun pysäkin vieressä on pyöräkaista. 
 • Moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä U-käännös ja peruuttaminen on kielletty.
 • Paketti- ja kuorma-auton avonaisella lavalla voi kuljettaa irrotettavaa matkailukoria, vaikka sen leveys olisi auton leveyttä suurempi. Matkailukorissa ei kuitenkaan saa oleskella matkan aikana eikä matkailukorin leveys saa ylittää kyseiselle ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittua leveyttä. Tarvittaessa on asennettava esim. lisäpeilejä, jotta kuljettaja voi seurata takana kulkevaa liikennettä. Matkailukorin kuormatilan ulkopuolelle ulottuva osa on  varustettava valaisimin ja heijastimin siten, että kuormauksesta ei aiheudu vaaraa.
 • Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Muu liikenne on otettava tällöin huomioon.
 • Kun ajaa liikennemerkillä merkityllä pyöräkadulla, pitää polkupyöräilijälle antaa esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
 • Moottoripyörällä hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille.

Valojen käyttäminen:

 • Laissa on täsmennetty, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai jos näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Huomiovalot eivät tällöin riitä.
 • Laissa on täsmennetty, että tielle pysäköidyssä ajoneuvossa – myös perävaunussa – pitää olla valot pimeällä.
 • Laissa on täsmennetty, että hätävilkkuja saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa, jos on tarpeellista varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Pysäköinti:

 • Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.
 • Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti eli ei tarvita pysäköintikiekkoa tms. laitetta. Pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.
 • Pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty mm. liikenneympyrässä, pyöräkaistalla ja linja-autokaistalla. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.
 • Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu 1.6.2020 lukien uuden tieliikennelain muutoksen myötä.

Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset:

 • Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia kuten henkilöautoilla.
 • Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kevytperävaunun massa on enintään 750 kg.
 • Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Näin rajoitetulla tiellä/kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vähimmäisnopeuden.

Sanktiot tieliikennelakia rikottaessa:

Rikesakko ei ole enää rikesakko, vaan sen nimi muuttuu liikennevirhemaksuksi.

Ylinopeudet:

NopeusrajoitusYlinopeusLiikennevirhemaksu
20–60 km/halle 10 km/h100 eur
20–60 km/h11–15 km/h170 eur
20–60 km/h16–20 km/h200 eur
70–120 km/halle 10 km/h70 eur
70–120 km/h11–15 km/h140 eur
70–120 km/h16–20 km/h170 eur
Rajoituksesta riippumatonYli 20 km/hkuljettajan tulojen mukaan
Mopoilijan ylinopeusAlle 15km/h100 eur

Muut liikennevirhemaksut:

RikkomusSakon määrä
Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset40 eur
Moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus70 eur
Turvavyön käyttämättä jättäminen70 eur
Liikennesääntöjen tai -merkkien vastaiset rikkomuksetAutoilijat ja muut 100 eur, mopoilijat 70 eur
Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo70 eur
Katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö70 eur
Ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkominen100 eur
Kypärän käyttämättä jättäminen (mopot, moottoripyörät ja moottorikelkat)70 eur
Mopon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus40 eur
Polkupyöräilijät tai muut moottorittoman ajoneuvon kuljettajat40 eur
Jalankulkijan tieliikennerikkomukset20 eur

Rikosperusteiset ajokiellot:

Poliisi määrää ajokiellon seuraavien rikosten perusteella: toistuvat liikennerikkomukset, vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennejuopumus ulkomailla, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vaarallisten aineiden kuljetusrikos. Ajokielto on määräaikainen.

Ajo-oikeusasia ratkaistaan rikosasiasta erillisessä menettelyssä rikosasian ratkaisun jälkeen. Kuljettajalla on oikeus tulla kuulluksi ennen ajokieltoon määräämistä. Kuljettaja voi esittää selvitystä ajo-oikeutensa tarpeesta sekä siitä, millaisia vaikutuksia mahdollisella ajokiellolla olisi hänen toimeentuloonsa ja liikkumiseensa.

Ajokielto voidaan jättää määräämättä, jos kuljettajaa ei tuomita rangaistukseen rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta. Tietyillä edellytyksillä poliisi voi myös antaa ajokiellon määräämisen sijaan varoituksen tai määrätä ajokiellon ehdollisena tai määrätä alkolukolla valvotun ajo-oikeuden.

Ajokiellon pituus

Ajokiellon kestoon vaikuttavat muun muassa ajokieltorikoksen vakavuus ja aiemmat ajokieltorikokset sekä ajokiellon vaikutukset toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen.

Alla olevat taulukot ajokieltojen pituuksista perustuvat ajokorttilakiin ja Poliisihallituksen ohjeeseen (POL-2019-10957). Ota huomioon, että ajokiellon pituus ei kaikissa tapauksissa ole suoraan luettavissa taulukoista.

Toistuvat liikennerikkomukset

Ajokiellon normaali kestoEdellytyksetLiukuma
6 viikkoaTekoja on vähimmäismäärä ja päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 35, tai tekoja 1–2 yli vähimmäismäärän ja kaikki rangaistukset ovat rikesakkoja.1 kk – 9 viikkoa
12 viikkoaTekoja 1–2 yli vähimmäismäärän, tai päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä 36–507 – 17 viikkoa
18 viikkoaTekoja 3 tai enemmän yli vähimmäismäärän, tai päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä yli 5015 viikkoa – 6 kuukautta

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Ajokiellon normaali kestoEdellytyksetLiukuma
6 viikkoaalle 21 päiväsakkoa1 kuukausi – 9 viikkoa
9 viikkoa21 – 29 päiväsakkoa7 viikkoa – 3 kuukautta
3 kuukautta30 – 33 päiväsakkoa2 kuukautta – 4 kuukautta
4 kuukautta34 – 37 päiväsakkoa3 kuukautta – 5 kuukautta
5 kuukautta38 – 41 päiväsakkoa4 kuukautta – 6 kuukautta
6 kuukauttayli 41 päiväsakkoa5 kuukautta – 6 kuukautta

Vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Ajokiellon normaali kestoEdellytyksetLiukuma
6 viikkoaalle 24 päiväsakkoa1 kk – 8 viikkoa
8 viikkoa24 – 28 päiväsakkoa6 – 12 viikkoa
12 viikkoayli 28 päiväsakkoa10 viikkoa – 6 kuukautta

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Taulukko törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

RangaistusseuraamusAjokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk)Liukuma ensikertalainenAjokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk)Liukuma uusija AAjokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi)Liukuma uusija B
alle 50 päiväsakkoa4 kk3 kk – 5 kk7 kk6 kk – 9 kk1 v 1 kk1 v – 1 v 3 kk
50 – 59 päiväsakkoa5 kk4 kk – 6 kk9 kk7 kk – 11 kk1 v 3 kk1 v 1 kk – 1 v 5 kk
60 – 69 päiväsakkoa6 kk5 kk – 7 kk11 kk9 kk – 1 v 1 kk1 v 5 kk1 v 3 kk – 1 v 7 kk
yli 69 päiväsakkoa7 kk6 kk – 8 kk1 v 1 kk11 kk – 1 v 3 kk1 v 7 kk1 v 5 kk – 1 v 9 kk
vankeutta8 kk7 kk – 5 vuotta1 v 3 kk1 v 1 kk – 5 vuotta1 v 9 kk1 v 7 kk – 5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Rattijuopumus

Taulukko alkoholirattijuopumuksen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

Veren alkoholipitoisuus (promillea)Alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (mg/l)Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 1 kk)Liukuma ensikertalainenAjokiellon normaali kesto uusija (min. 6 kk)Liukuma uusija
0,50 – 0,590,22 – 0,262 kk1 kk – 3 kk7 kk6 kk – 8 kk
0,60 – 0,690,27 – 0,302 kk 2 vko1 kk 2 vko – 3 kk 2 vko7 kk 2 vko6 kk 2 vko – 8 kk 2 vko
0,70 – 0,790,31 – 0,353 kk2 kk – 4 kk8 kk7 kk – 9 kk
0,80 – 0,890,36 – 0,393 kk 2 vko2 kk 2 vko – 4 kk 2 vko8 kk 2 vko7 kk 2 vko – 9 kk 2 vko
0,90 – 0,990,40 – 0,434 kk3 kk – 5 kk9 kk8 kk – 10 kk
1,00 – 1,090,44 – 0,485 kk4 kk – 6 kk9 kk 2 vko8 kk 2 vko – 10 kk 2 vko
1,10 –0,49 –6 kk5 kk – 5 vuotta10 kk9 kk – 5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle määrättäessä ajokielto rattijuopumuksesta, jonka syynä on huumausaine, alkoholi ja muu huumaava aine tai muu huumaava aine:

RangaistusseuraamusAjokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 1 kk)Liukuma ensikertalainenAjokiellon normaali kesto uusija (min. 6 kk)Liukuma uusija
alle 40 päiväsakkoa2 kk1 kk – 3 kk7 kk6 kk – 8 kk
40 – 49 päiväsakkoa2 kk 2 vko1 kk 2 vko – 3 kk 2 vko7 kk 2 vko6 kk 2 vko – 8 kk 2 vko
50 – 59 päiväsakkoa3 kk2 kk – 4 kk8 kk7 kk – 9 kk
60 – 69 päiväsakkoa4 kk3 kk – 5 kk8 kk 2 vko7 kk 2 vko – 9 kk 2 vko
yli 69 päiväsakkoa5 kk4 kk – 6 kk9 kk8 kk – 10 kk
vankeutta6 kk5 kk – 5 vuotta10 kk9 kk – 5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Törkeä rattijuopumus

Taulukko törkeän alkoholirattijuopumuksen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

Veren alkoholipitoisuus (promillea)Alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (mg/l)Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk)Liukuma ensikertalainenAjokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk)Liukuma uusija AAjokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi)Liukuma uusija B
1,20 – 1,490,53 – 0,657 kk3 kk – 8 kk11 kk6 kk – 1 v1 v 2 kk1 v – 1 v 4 kk
1,50 – 1,990,66 – 0,878 kk6 kk – 10 kk1 v11 kk – 1 v 1 kk1 v 4 kk1 v 2 kk – 1 v 6 kk
2,00 – 2,490,88 – 1,0910 kk8 kk – 1 v1 v 1 kk1 v – 1 v 3 kk1 v 6 kk1 v 4 kk – 1 v 8 kk
2,50 – 2,991,10 – 1,311 v10 kk – 1 v 2 kk1 v 3 kk1 v 1 kk – 1 v 5 kk1 v 8 kk1 v 6 kk – 1 v 10 kk
3,00 –1,32 –1 v 2 kk1 v – 5 vuotta1 v 5 kk1 v 3 kk – 5 vuotta1 v 10 kk1 v 8 kk – 5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle määrättäessä ajokielto törkeästä rattijuopumuksesta, jonka syynä on huumausaine, alkoholi ja muu huumaava aine tai muu huumaava aine:

Rangaistusseuraamus vankeutta (+ oheissakko)Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk)Liukuma ensikertalainenAjokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk)Liukuma uusija AAjokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi)Liukuma uusija B
alle 45 pv tai vain päiväsakkoja7 kk3 kk – 8 kk11 kk6 kk – 1 v1 v 2 kk1 v – 1 v 4 kk
45 – 59 pv8 kk6 kk – 10 kk1 v11 kk – 1 v 1 kk1 v 4 kk1 v 2 kk – 1 v 6 kk
60 – 79 pv10 kk8 kk – 1 v1 v 1 kk1 v – 1 v 3 kk1 v 6 kk1 v 4 kk – 1 v 8 kk
80 pv – 4 kk1 v10 kk – 1 v 2 kk1 v 3 kk1 v 1 kk – 1 v 5 kk1 v 8 kk1 v 6 kk – 1 v 10 kk
yli 4 kk1 v 2 kk1 v – 5 vuotta1 v 5 kk1 v 3 kk – 5 vuotta1 v 10 kk1 v 8 kk – 5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos

Ajokiellon kesto on vähintään yksi kuukausi. Jos kuljettaja on syyllistynyt aiemmin viiden vuoden aikana rattijuopumukseen, vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, ajokiellon kesto on vähintään kuusi kuukautta. Ajokiellon kesto on enintään viisi vuotta. Ajokiellon pituutta määrättäessä voidaan soveltuvin osin hyödyntää huumausainerattijuopumusta koskevaa taulukkoa.

Liikennejuopumus ulkomailla

Ajokiellon kesto on vähintään yksi kuukausi ja enintään kuusi kuukautta.

Lähteet: TrafiCOM, Moottori.fi, Oikeus.fi, Poliisi.fi

Viranomaisuutisten WhatsApp-kanavalle liittyminen kannattaa, sillä sieltä löydät kätevästi kaikki uutisemme!


Somet

FACEBOOK
INSTAGRAM
TIKTOK
TWITTER (X)
THREADS
Liity lisäksi WhatsApp-kanavallemme, ja saat kaikki tuoreimmat uutiset näppärästi WhatsApp-sovellukseesi.


puhelimen kuoretViimeisimmät alueen artikkelit

Pakettiauto törmäsi törmäysvaimenninajoneuvoon moottoritiellä Vihdissä

VIHTI Turunväylällä Vihdissä sattui myöhään torstaina 18. heinäkuuta kahden ajoneuvon välinen liikenneonnettomuus. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen...

Riita kärjistyi kauppakeskus Ratinan edustalla Tampereella – toista osapuolta puukotettiin

TAMPERE Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella torstaina 18. heinäkuuta loppuiltapäivästä tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa. Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan...

Hillastaja jäi jumiin suonsilmään Kolarissa – pelastushelikopteri Aslak tavoitti ensimmäisenä ja pelasti

KOLARI Lompolonpääjärvellä Kolarissa suoritettiin onnistunut ihmisen pelastusoperaatio torstaina 18. heinäkuuta iltapäivällä. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen ihmisen...


Tuoreimmat uutiset

Pakettiauto törmäsi törmäysvaimenninajoneuvoon moottoritiellä Vihdissä

VIHTI Turunväylällä Vihdissä sattui myöhään torstaina 18. heinäkuuta kahden ajoneuvon välinen liikenneonnettomuus. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen...

Riita kärjistyi kauppakeskus Ratinan edustalla Tampereella – toista osapuolta puukotettiin

TAMPERE Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella torstaina 18. heinäkuuta loppuiltapäivästä tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa. Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan...

Pakettiauto törmäsi törmäysvaimenninajoneuvoon moottoritiellä Vihdissä

VIHTI Turunväylällä Vihdissä sattui myöhään torstaina 18. heinäkuuta kahden ajoneuvon välinen liikenneonnettomuus. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen...

Riita kärjistyi kauppakeskus Ratinan edustalla Tampereella – toista osapuolta puukotettiin

TAMPERE Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella torstaina 18. heinäkuuta loppuiltapäivästä tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa. Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan...